Wat kan Strategie in Beeld voor uw organisatie betekenen?

Ellen van Vossen richtte in 2013 haar eigen bureau op. Zij werkt als centrummanager samen met pandeigenaren, makelaars, ondernemers en de gemeente aan de vernieuwing van het winkellandschap. De focus ligt op het casegericht aanpakken van winkelleegstand en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het winkelaanbod. 

De kracht van de aanpak van Strategie in Beeld ligt in de vraaggestuurde benadering van de vastgoedmarkt. Ellen begeleidt ondernemers bij uitbreiding, verhuizing en/of de start van een nieuwe zaak. Zij plaatst de ondernemer centraal, omdat deze uiteindelijk in de locatie moet geloven en er zijn/haar brood zal moeten verdienen. Ondernemerschap is de kurk waar de levendigheid van onze stad- en dorpscentra op drijft. Onder het motto: ‘ondernemen met een etalage’ rolt zij de rode loper uit voor ondernemers met nieuwe winkel/horeca/werkconcepten. Aanloopstraten zijn vanwege het gemengde karakter van functies ook interessante vestingsplaatsen voor andere type bedrijvigheid. Ondernemers willen gezien worden en niet alleen op internet of op een anoniem bedrijventerrein. Ondernemen met een etalage is dan een uitkomst. Bedrijvigheid = ‘traffic’ en daar profiteren ook de winkels van.

De veranderingen in het winkellandschap vragen om inventieve oplossingen. Ellen benadert het centrum en de aanloopstraten als een binnenstedelijke herontwikkeling met een grote diversiteit aan spelers. Een optelsom van grote en kleine projecten / investeringen met ieder een eigen tijdpad. Pandeigenaren kunnen haar benaderen voor advies bij onorthodoxe invullingen, zoals initiatieven met meerdere huurders; Of bij ingewikkelde vergunningstrajecten zoals het veranderen van een bestemming van winkelpand naar wonen op een geluid belaste locatie.De aanpak is gericht op het verbinden van partijenpragmatisch en resultaatgericht.

Daarnaast kunt u Strategie in Beeld benaderen voor advies en procesbegeleiding gericht op de versterking van de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte door middel van snelle interventies, de zogenaamde ‘quick wins’. Het gaat om korte termijn trajecten die met de inzet van direct betrokkenen en beperkte middelen te realiseren zijn. Een concreet voorbeeld is het verkleuren van parkeervakken naar kleinschalige terrasjes in het zomerseizoen.

Ellen levert beleidsadvisering naar bestuur en ambtenaren vanuit haar ervaringen met de dagelijkse praktijk van ondernemers en pandeigenaren. Het bouwen van bruggen tussen de geleefde en de geplande stad (Arnold Reijndorp) is haar motto. Zij werkt afhankelijk van de aard van de opdracht samen met andere bedrijven en organisaties in haar netwerk.

Ellen van Vossen (1972) is opgeleid als sociaal geograaf en filmmaker. Zij combineert deze disciplines in haar bedrijf ‘Strategie in Beeld’. Door inzet van visuele middelen (fotografie & film) daagt zij mensen uit om meer vanuit de dagelijkse realiteit naar de actuele ruimtelijke opgave te kijken. Met als doel te komen tot creatieve oplossingen, slagvaardige coalities en vraaggestuurde vormen van (her)ontwikkeling. Ellen heeft ervaring met vraaggestuurde vormen van project/ en gebiedsontwikkeling. Zij heeft deze werkervaring opgedaan bij verschillende organisaties Gemeente Amsterdam, De Regie BV, ARCADIS en Mitros Projectontwikkeling. 

Advertenties